การนวดกล้ามเนื้อระดับลึก

คำอธิบายรายวิชา
การนวดกล้ามเนื้อระดับลึกเป็นการนำหลักการนวดน้ำมันแบบสวีดิชมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตและสลายพังผืดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์และความรู้ด้านอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการฝึกปฏิบัติการนวดกล้ามเนื้อระดับลึก
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการนวดกล้ามเนื้อระดับลึกได้ถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Professional Certificate in Deep Tissue Massage

เงื่อนไขรายวิชา
ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาและการนวดน้ำมันแบบสวีดิช และต้องมี Anatomy and Physiology Professional Certificate และ Body Massage Certificate มารับรอง

เวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
2 อาทิตย์ (60 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล
ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้
ภาคทฤษฎี  : 60 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือกและข้อสอบแบบข้อเขียน)
ภาคปฏิบัติ  : 90 นาที

กรณีศึกษา
ผู้เรียนจะต้องทำรายงานกรณีศึกษาผู้เข้ารับการนวดกล้ามเนื้อระดับลึก 10 ราย (รายละ 1 ครั้ง)

ค่าเรียน
19,000 บาท