การนวดมายา

คำอธิบายรายวิชา
การนวดมายาคือการนวดที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ของไทยและจีนที่จะช่วยบรรเทาความตึงเครียดผ่านท้อง หน้าท้องและบริเวณรอบๆท้อง การนวดท้องแบบนี้จะช่วยกำจัดสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายและความรู้สึกทางลบที่อาจสะสมอยู่ภายในได้ นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของอวัยวะที่ใช้ในการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนวดมายาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
  • • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance

เงื่อนไขรายวิชา
ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

เวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
1 อาทิตย์ (30 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล
ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้
ภาคทฤษฎี  : 35 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือก)
ภาคปฏิบัติ  : 60 นาที

กรณีศึกษา
ผู้เรียนจะต้องทำรายงานกรณีศึกษาผู้เข้ารับการนวดมายาเป็นจำนวน 10 ราย (รายละ 3 ครั้ง)

COURSE FEE
12,000 บาท