การนวดศีรษะแบบอินเดีย

คำอธิบายรายวิชา
การนวดศีรษะแบบอินเดียจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะและคอ เพิ่มการลำเลียงของออกซิเจนและสารอาหารต่างๆให้กับเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาความตึงเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกาย สร้างสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนวดศีรษะแบบอินเดียได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance

เงื่อนไขรายวิชา
ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

เวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
1 อาทิตย์ (30 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล
ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้
ภาคทฤษฎี  : 60 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือก)
ภาคปฏิบัติ  : 45 นาที

กรณีศึกษา
ผู้เรียนจะต้องทำรายงานกรณีศึกษาผู้ที่มารับการนวดศีรษะแบบอินเดียเป็นจำนวน 5 ราย (รายละ 5 ครั้ง)

COURSE FEE
9,000 บาท