การนวดกดจุดสะท้อนที่เท้า

คำอธิบายรายวิชา

การนวดกดจุดสะท้อนเป็นความรู้ที่สั่งสมมากว่าพันปีของชาวตะวันออก การนวดกดจุดสะท้อนเป็นเทคนิคการนวดกระตุ้นแบบพิเศษที่สามารถกระตุ้นระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล ลดอาการเครียดและผ่อนคลายความปวดเมื่อย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการนวดกดจุดสะท้อนได้ถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจากชีวาศรมอคาเดมี่และได้รับใบประกาศนียบัตร Professional Certificate in Basic Reflexology

เงื่อนไขรายวิชา

ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

เวลาเรียน

จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)
2 อาทิตย์ (60 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล

ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้

ภาคทฤษฎี  : 45 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือก)

ภาคปฏิบัติ  : 90 นาที

กรณีศึกษา

ผู้เรียนจะต้องทำรายงานกรณีศึกษาผู้เข้ารับการนวดกดจุดสะท้อน 6 ราย (รายละ 5 ครั้ง)

ค่าเรียน

15,000 บาท