กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

คำอธิบายรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการทำงานของอวัยวะและโครงสร้างต่างๆในร่างกายซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้วิชาด้านการนวดและสปา

 

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร CSA Professional Certificate in Anatomy and Physiology และสามารถเลือกเรียนวิชาขั้นสูงอื่นๆ ต่อไป

 

เงื่อนไขรายวิชา

ผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีและมีการวางตัวที่เหมาะสม

 

เวลาเรียน

จันทร์ – ศุกร์ (09.00-16.00)

2 อาทิตย์ (60 ชั่วโมง)

 

การสอบวัดผล

ชีวาศรมอคาเดมี่จะทำการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดคอร์สเรียนดังนี้

ภาคทฤษฎี – 90 นาที (ข้อสอบแบบตัวเลือกและข้อสอบแบบข้อเขียน)

ภาคปฏิบัติ – ไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ

 

ค่าเรียน

19,000 บาท