CIBTAC

โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปา ชีวาศรม  ได้รับการรับรองจาก Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology หรือ CIBTAC ซึ่งเป็นสถาบันการรับรองมาตรฐานด้านการศึกษาเกี่ยวกับความงามและเครื่องสำอางจากประเทศอังกฤษ และยัง เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาทางวิชาชีพของสมาพันธ์ความงามและเครื่องสำอางประเทศอังกฤษ (British Association of Beauty Therapy and Cosmetology หรือ BABTAC) โดยในแต่ละปีจะมีการจัดส่งผู้คุมสอบมาทำการทดสอบและวัดผลการเรียนของนักเรียนเมื่อสำเร็จหลักสูตรตามที่นักเรียนได้แจ้งความจำนงค์ไว้

ทางโรงเรียนฯจัดสอบ CIBTAC ประมาณ 4 ครั้ง/ปี นักเรียนที่ประสงค์จะขอสอบเพื่อรับใบประกาศของ CIBTAC จะต้องสมัครล่วงหน้าประมาณ 3 เดือนก่อนถึงช่วงที่จะมีการสอบ ขอสงวนสิทธิ์การสมัครสอบสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษากับทางโรงเรียนฯเท่านั้นและก่อนที่จะเข้าสอบนักเรียนต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติกับทางโรงเรียนฯก่อน

ตารางการสอบ CIBTAC

เดือนที่จัดสอบ: มกราคม 2562

วันสุดท้ายการลงทะเบียน: 31 ตุลาคม 2561

เดือนที่จัดสอบ: เมษายน  2562

วันสุดท้ายการลงทะเบียน: 31 มกราคม 2562

เดือนที่จัดสอบ: กรกฎาคม 2562

วันสุดท้ายการลงทะเบียน: 8 เมษายน 2562

เดือนที่จัดสอบ: ตุลาคม/พฤศจิกายน 2562

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน: 9 กรกฏาคม 2562

  • วันสอบจะถูกกำหนดโดยทาง CIBTAC
  • ทางโรงเรียนฯจะจัดสอบหากมีนักเรียนลงทะเบียนในแต่ละวิชาอย่างน้อย 6 คน หากน้อยกว่านี้ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการสอบโดยจะแจ้งให้นักเรียนทราบทางอีเมล