ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอระเบียบการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง 6:00 น. ทางโรงเรียนฯ แนะนำให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนฯ และปรึกษาเจ้าหน้าที่เรื่องรายละเอียดวิชาเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ หากไม่สะดวกที่จะมาติดต่อด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครเรียนได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ในส่วนของเอกสารประกอบการสมัครเรียน ได้แก่ ใบสมัครเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ และ ใบรับรองแพทย์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้เรียนไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงใดๆ ในกรณีที่ผู้เรียนเคยผ่านหลักสูตรวิชาชีพทางด้านสปามาก่อน สามารถนำใบรับรองมาเพื่อเป็นการยืนยัน