นโยบายความเสมอภาคทางโอกาส

ทางโรงเรียนฯให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ, สีผิว, ศาสนา, ชนชาติ หรือเพศ นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนและจะได้รับการประเมินหลังคอร์สจบตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน