การเรียนการสอนของชีวาศรมอคาเดมี่

ภาษาที่ใช้ในการสอน

โรงเรียนฯได้จัดให้มีหลักสูตรการสอนและการสอบทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงขอให้ผู้เรียนระบุภาษาที่ต้องการเรียนก่อนการลงทะเบียน เพื่อทางโรงเรียนฯจะได้จัดเตรียมการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะกับความต้องการของผู้เรียน

วิธีการสอน

โรงเรียนฯจะกำหนดจำนวนผู้เข้าเรียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการ สอน ให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง นักเรียนจะได้รับการสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องเป็นทั้งผู้ฝึกและเป็นผู้ถูกฝึกให้กับเพื่อนร่วมชั้นภายใต้การควบคุมของผู้สอน ในทุกหลักสูตร โรงเรียนฯจะจำลองสถานการณ์ เสมือนสปาจริง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกรับลูกค้าเพื่อเพิ่มความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานสปาอีกด้วย

การสอบ

โรงเรียนฯจะจัดให้มีการสอบประเมินผลทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละหลักสูตร  นักเรียนที่สอบไม่ผ่านจะได้รับอนุญาตให้สอบซ้ำได้ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสอบซ้ำตามอัตราที่โรงเรียนฯกำหนดไว้เมื่อขอสอบครั้งต่อไป

ส่วนการสอบรับรองมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ (CIBTAC) นักเรียนจะต้องแสดงความจำนงค์ล่วงหน้าและสมัครตามกำหนดการสอบที่ถูกจัดไว้

การประเมินผล

เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักเรียนจะได้รับใบประเมินผลการเรียน ซึ่งผู้สอนจะได้แนะนำถึงจุดเด่นและจุดด้อยที่นักเรียนต้องแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน เพื่อให้การฝึกฝนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต