กฎระเบียบของโรงเรียน

1. นักเรียนต้องลงชื่อและเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลาที่โรงเรียนฯกำหนดและห้ามลงเวลาแทนกัน

2. โรงเรียนฯไม่อนุญาตให้นักเรียนขาดเรียนโดยไม่จำเป็น หากนักเรียนมีความจำเป็นในการลาไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม จะต้องแจ้งให้ผู้สอนทราบและลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน การลาป่วยเกิน 3 วันขึ้นไปต้องยื่นใบรับรองแพทย์ให้กับผู้สอนก่อนการกลับเข้าชั้นเรียน

3. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสอนทบทวนและจัดสอบใหม่สำหรับผู้ขาดเรียน นักเรียนต้องรับผิดชอบติดตามการสอนหรือการสอบที่ขาดไปกับผู้สอนโดยตรง

4. นักเรียนจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามกาละเทศะตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนฯ

5. โรงเรียนฯจะออกใบประกาศให้กับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของหลักสูตรนั้นๆ รวมทั้งมีผลการเรียนและจำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจและครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร นักเรียนที่สอบไม่ผ่านสามารถขอสอบซ้ำได้ โดยโรงเรียนฯจะคิดค่าใช้จ่ายในการสอบใหม่เพิ่มเติม

6. นักเรียนจะต้องเป็นทั้งผู้ฝึกและเป็นผู้ถูกฝึกให้กับเพื่อนร่วมชั้นในระหว่างการเรียนภาคปฏิบัติ

7. เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการเรียนการสอนและปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์ โรงเรียนฯไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพ, อัดเสียง และบันทึกวิดีโอในระหว่างการเรียนการสอนด้วยประการทั้งปวง

8. ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สิ่งเสพติดใดๆ ภายในบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด นักเรียนที่มีอาการติดสิ่งเสพติดดังกล่าว จะถูกพิจารณาให้ระงับการเรียน

9. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในชั้นเรียน ห้องสมุด และในบริเวณอาคารเรียน โรงเรียนฯได้จัดเตรียมน้ำและเครื่องดื่มไว้ให้นักเรียนในบริเวณที่นั่งพักรวม

10. นักเรียนจะต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะอยู่ในห้องเรียน

11. โรงเรียนได้จัดบริการตู้ล็อคเกอร์สำหรับเก็บรักษาของมีค่า และของใช้ส่วนตัวของนักเรียน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการมัดจำกุญแจตู้ 200 บาท และนักเรียนจะได้รับเงินมัดจำดังกล่าวคืน เมื่อโรงเรียนฯได้รับกุญแจตู้คืนแล้ว

12. นักเรียนทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของตนเอง ทางโรงเรียนฯจะไม่รับผิด ชอบต่อความชำรุดหรือสูญหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียนฯ

13. นักเรียนทุกคนได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาทรัพย์สิน สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ของโรงเรียนฯ หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายใดๆขึ้น นักเรียนจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยหรือชำระค่าเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อนั้นๆ

14. โรงเรียนฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางการสอนเมื่อมีเหตุจำเป็น นักเรียนจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนฯอย่างสม่ำเสมอจากผู้สอน เจ้าหน้าที่ หรือจากกระดานข่าวของโรงเรียนฯ

15. โรงเรียนมีสิทธิ์ยกเลิกการสอนกับนักเรียนที่ไม่ยินยอมปฏิบัติตามกฎที่โรงเรียนฯได้ตั้งไว้หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือทำความเสื่อมเสียให้กับโรงเรียนฯ โดยโรงเรียนฯจะระงับสิทธิ์ในการขอค่าเล่าเรียนคืนด้วยประการทั้งปวง