เวลาเรียนและวันหยุด

ภาคเช้า9:00 น. – 12:00 น.

พักเที่ยง
12:00 น. – 13:00 น.

ภาคบ่าย
13:00 น. – 16:00 น. (หรือ 17:30 น. หากการฝึกปฏิบัติต่อเนื่อง)
โรงเรียนฯได้กำหนดวันหยุดในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี ได้แก่:

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
28 กุมภาพันธ์
วันมาฆะบูชา
6 เมษายน
วันจักรี
13,14,15 เมษายน
วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
3 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงาน
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
28 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
27 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
25 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช
5 ธันวาคม
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม
วันสิ้นปี

*หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ใดตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ให้เลื่อนไปหยุดชดเชยในวันทำการถัดไป