โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพ สปาชีวาศรม ร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดจัดทดสอบสมรรถนะ สปาเทอราปิ้สระดับ 2


ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08. 30 – 16.30 น.

สมรรถนะที่ทดสอบก็คือ
1.การให้บริการนวดเท้า (สอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
2.การให้บริการอบไอน้ำ (สอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)

คุณสมบัติของผู้เข้าทดสอบ
1. มีความรู้ในสมรรรถนะที่จะเข้าทดสอบ
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ไม่จำกัดอายุ
4. ไม่ตาบอดสี
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
6. ไม่เป็นบุคคล ทุลพลภาพ
7. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ

เอกสารของผู้เข้ารับการทดสอบ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 ใบ
4. เอกสารหรือใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6. ประวัติการทำงาน

หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด
: เพื่อยืนยันสิทธ์ในการเข้ารับการทดดสอบ ต้องส่งเอกสารส่วนใหญ่ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
: หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทรได้ที่ 02 -7116900 ต่อ 1822 หรือ 083-6254193
อีเมลล์ chonchalerm.p@chivasom.com
*ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรจาก สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (Thailand Professional Qualification Institute)
(ค่าใช้จ่าย 100 บาท) สำหรับใบประกาศนียบัตร*