โรงเรียนสปา

เกี่ยวกับชีวาศรมอคาเดมี่

โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปา ชีวาศรม จัดระบบการเรียนการสอนให้มีความพร้อมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเล็งเห็นว่าการเรียนการสอนจะได้ผลดีต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ประกอบกับครูผู้สอนที่มีความรู้ ความชำนาญและมากด้วยประสบการณ์ โดยยึดหลักว่า นักเรียนที่เรียนจบ ต้องไม่ใช่แค่เพียงได้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและทางภาคปฏิบัติเท่านั้นแต่ ยังต้องมีทัศนคติที่ดีในงานอาชีพ มีความกระตือรือร้น และที่สำคัญที่สุดมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพนี้อย่างแท้จริง

ความเป็นมา:

หลังจากประสบความสำเร็จในการก่อตั้งชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นนอล เฮลท์ รีสอร์ทในปี 1991 มาจนถึงปัจจุบันนี้ ชีวาศรมตระหนักดีว่า ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญในการประสบความสำเร็จคือความรู้ความสามารถและความชำนาญของพนักงานที่ให้การบริการในรีสอร์ท

โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปา ชีวาศรม จึงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่มีใจรักในงานสปาต้องการ มีความรู้ความชำนาญที่แท้จริงในงาน และเป็นการพัฒนาคุณภาพของตนเองเพื่อก้าวเข้าไปสู่สายอาชีพธุรกิจสปาและสุขภาพ นับได้ว่าโรงเรียนฯ เตรียมพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจสปาที่นับวันจะมีแนวโน้มในการขยายตัวมากขึ้น นั่นหมายถึงว่าสปาที่มีมาตรฐานต้องมาจากพนักงานที่มีคุณภาพ